مقاله ها

مقاله ها

راهنماي نصب آسانسور

 

?مرحله اول : آماده سازي چاهك
1- عمق كف چاهك آسانسور، از كف تمام شده پايين¬ترين طبقه ساختمان، نبايدكمتر از 150 سانتي‏متر باشد.
2- آماده سازي و بتون ريزي کف چاهک طبق نقشه شرکت سازنده آسانسور و با نظارت و تاييد مهندس ناظر ساختمان انجام شود.
3- در هر طبقه چهار عدد صفحه در داخل بتون (جهت اتصال آهن كشي به آن) نصب گردد.
4- درصورت نصب درب تمام اتوماتيك براي درب طبقات آسانسور، ارتفاع كليه طبقات نبايد از 250 سانتي‏متر كمتر باشد.
5- ارتفاع سقف موتور خانه از كف تمام شده نبايد از 280 سانتي-متر كمتر باشد.
6- فضاي مورد نياز جهت نصب تابلو برق سه فاز و تابلو آسانسور در موتورخانه آسانسور پيش‏بيني شود.
7- در سقف موتورخانه (وسط چاهك) يك عدد قلاب تعبيه گرديده كه حداقل تحمل بار مورد نياز را داشته باشد.
8- داخل موتور خانه يك عدد هواكش به ابعاد حداقل 20*20 كه داراي توري باشد نصب شود.
9- هيچ گونه تاسيسات از داخل چاهك و موتور خانه عبور ننمايد.
10- داخل چاهك و موتورخانه حتماَ‌ سيمان باشد.
11- محل استقرار درب ورودي موتورخانه آسانسور ، حتما بصورت مجزا از سمت پشت بام باشد و در راه پله باز نشود.

?مرحله دوم : آهن كشي
1- جهت آهن‏كشي چاهك آسانسور، نصب داربست فلزي داخل چاهك الزامي است.
2- كليه آهن آلات مربوطه، قبل يا بعد از آهن¬كشي بطور كامل بايد ضد زنگ زده شود.

3- آهن كشي مطابق نقشه شركت سازنده آسانسور و با نظارت و تاييد مهندس ناظر ساختمان انجام شود.

?مرحله سوم : نصب درب و ريل
1- جهت نصب درب و ريل، نصب داربست فلزي داخل چاهك الزامي است.
2- بعد از اتمام عمليات نصب درب و ريل، ضد زنگ براكت‏ها (نگهدارنده ريلها) زده شود.
3- سقف چاهك آسانسور طبق نقشه شركت سازنده آسانسور و با نظارت و تاييد مهندس ناظر ساختمان بتون¬ريزي شود.
4- چراغ ‏هاي تونلي داخل چاهك به همراه كليدهاي تبديل و پريزها، توسط كارفرما (برقكار ساختمان) در محل مناسب و با نظر شركت سازنده آسانسور نصب شود.
5- ارتفاع پله مربوط به سكوي داخل موتورخانه آسانسور بايد به¬ صورتي باشد كه ارتفاع پله و همچنين از روي پله تا روي سكوي آسانسور بيشتر از 50 سانتي¬متر نباشد.
6- درب موتورخانه بايد حداقل عرض 60 و ارتفاع 180 سانتي¬متر و داراي قفل درب حياطي و بطرف بيرون باز شود.
7- دريچه بازديد بايد حداقل ابعاد 60*60 و بدون روزنه و داراي قفل حياطي و به طرف بيرون باز شود.
8- کابل برق از كنتور سه فاز و سيم ارت از داخل چاه ارت به داخل موتور‏خانه كشيده شود.
9- هم سطح بودن درب طبقات آسانسور با ديواره داخلي چاهك بايد رعايت شده باشد.

?مرحله چهارم : راه اندازي آسانسور
1- يك عدد تابلوي سه فاز (صفر و يك) كه داراي فيوز مناسب باشد توسط كارفرما (برقكار ساختمان) با نظر شركت سازنده آسانسور در داخل موتور خانه نصب و برق سه فاز داخل آن وصل شود.
2- آهن آلات مورد نياز مطابق ليست ارائه شده از طرف شركت سازنده آسانسور تهيه گردد.
3- موتور با نظارت شركت سازنده آسانسور، توسط كارفرما به بالاي پشت بام منتقل گردد.
4- فيش هاي واريزي، كپي پروانه ساختمان، كپي كارت ملي و تاييديه مهندس ناظر ساختمان توسط کارفرما تهيه و جهت اخذ تاييديه استاندارد ارئه گردد.

 

S5 Box